Identifikačné údaje športovej organizácie - hokejpartizanske

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás > Sponzoring
Identifikačné údaje športovej organizácie
Hokejový klub Iskra Partizánske, o.z. (dokument na stiahnutie)

Podľa Zákona o športe, sponzor si môže uplatniť sponzorské v plnej výške ako nákladovú položku

a) názov alebo obchodné meno: HK Iskra Partizánske, o.z.

b) adresa sídla: R.Jašíka 1956/80, 958 01 Partizánske

c) právna forma: občianske združenie

d) identifikačné číslo organizácie: 34075810

e) jedinečný identifikátor osoby: nebol dosiaľ pridelený

f) číslo bankového účtu a príjem a použitie:  SK32 0900 0000 0000 3852 7924
1. príspevku uznanému športu
2. dotácie
3. príspevku na národný športový projekt
4. príspevku na športové poukazy
5. sponzorského

g) adresa elektronickej pošty: klub@hokejpartizanske.sk

h) druh športovej organizácie: športový klub

i) druh športu: ľadový hokej

j) druh vykonávanej športovej činnosti: 

k) l) meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu:
MUDr. Július Grznár, prezident HK
Igor Valach, člen Správnej rady, mladez@hokejpartizanske.sk
Ing. Martin Vaňo, člen Správnej rady, klub@hokejpartizanske.sk
Ing. Matúš Martiška, člen Správnej rady, martiska@mapo.sk

m) meno a priezvisko kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

n) adresa elektronickej pošty kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: spracovávame

p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: žiadne

q) výška členského príspevku, ak sa uhrádza: Klubové príspevky   

r) dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza:  Klubové príspevky  

s) príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský zväz ľadového hokeja

t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: súťaže riadené SZĽH

u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno

v) označenie zdrojovej evidencie: 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky