Stanovy klubu - hokejpartizanske

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
STANOVY Hokejového klubu Iskra Partizánske, o.z.
 
Článok I.
Základné ustanovenia
Názov: Hokejový klub Iskra Partizánske, o.z. (skr. Hk Iskra)
1.      Hokejový klub Iskra Partizánske, o.z. (ďalej len HK) je dobrovoľné združenie občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov športovcov – hokejistov mesta Partizánske.
2.      Poslaním HK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov, hlavne mládeže, v oblasti telesnej kultúry a vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť spolu so slušným správaním.
3.      HK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou s činnosťou založenou na demokratických princípoch.
4.      HK má vlastnú symboliku.
5.      HK tvoria oddiely, spolky a iné záujmové skupiny (ďalej len základné odvetvové zložky) bez právnej subjektivity.
6.      Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z HK, osamostatniť sa, alebo združiť s iným športovým subjektom. Pri vystúpení základnej odvetvovej zložky sa vykoná majetkovo-právne vyrovnanie. Nárok na majetok je podmienený dôkazom o jeho získaní vlastnou činnosťou, účelovo pridelenými prostriedkami, alebo inými zdrojmi. Delimitáciu schvaľuje Valné zhromaždenie.
7.      HK je organizácia s právnou subjektivitou, so sídlom v Partizánskom, Zimný štadión, ulica Rudolfa Jašíka 1956/30.
 
Článok II.
Hlavné úlohy klubu
 
1.      Organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj ľadového hokeja v meste Partizánske a vytvára všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov na uskutočnenie svojich úloh.
2.      HK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné predpoklady a podmienky na činnosť HK ako celku a aj združených odvetvových zložiek.
3.      Zastupuje záujmy všetkých zákl. odvetvových zložiek HK pri rokovaniach s organizáciami a inými združeniami občanov.
4.      Zabezpečuje činnosť všetkých družstiev v majstrovských a iných súťažiach ako samozrejmé vyvrcholenie výchovného a tréningového procesu.
5.      Zabezpečuje registráciu HK, vedie potrebnú evidenciu v súlade s platnými predpismi a normami športového zväzu.
6.      Vytvára si finančné zdroje vlastnou prevádzkovou činnosťou, podnikateľskou činnosťou prostredníctvom svojich hospodárskych zariadení, zo sponzorských príspevkov, dotácií a  príspevku mesta Partizánske.
 
Článok III.
Členstvo v klube
 
1.      Členstvo v HK môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
2.      Individuálne členstvo v HK je dobrovoľné, členom sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, pohlavia a veku, ako aj cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami.
Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskôr do 31.12.
3.      Individuálne členstvo zaniká:
·         Vystúpením člena z HK
·         Vyškrtnutím pre neplnenie zákl. povinností člena
·         Vylúčením za obzvlášť závažné previnenie
·         Úmrtím člena
·         Zánikom HK
4.      Čestné členstvo HK môže byť udelené jednotlivcom, kolektívom, organizáciám, spoločnostiam a združeniam za osobitné zásluhy za rozvoj, prosperitu a ochranu hokejových záujmov mesta Partizánske.
 
Článok IV.
Základné práva a povinnosti členov
 
1.      Základné práva členov:
·         Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub, alebo záujmov telovýchovných aktivít, ako i iných kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných HK
·         Zúčastňovať sa členských schôdzí a rokovania Valného zhromaždenia
·         Zúčastňovať sa na rokovaniach, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť
·         Dávať podnety a návrhy a požadovať na ne do 30 dní od ich podania odpoveď
·         Mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie v HK je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek minimálne 18 rokov
·         Združovať sa v komisiách, ktoré HK pre svoju činnosť vytvorí
 
2.      Základné povinnosti členov:
·         Dodržiavať stanovy HK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti, slušnosti a zmyslu pre fair-play
·         Chrániť záujmy HK na verejnosti
·         Podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
·         Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok klubu
·         Riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky
 
3.      Disciplinárne konanie vykonáva a opatrenia sa ukladajú podľa podstaty previnenia člena HK v súlade so stanovami a Disciplinárnym poriadkom SZĽH /odvetvových zväzov/ Športovo-technická komisia, Predstavenstvo a Valné zhromaždenie HK.
 
Článok V.
Štruktúra orgánov HK
 
1.      Orgánmi klubu sú:
·         Valné zhromaždenie a mimoriadne valné zhromaždenie
·         Predstavenstvo
·         Dozorná rada
·         Športovo-technická komisia
·         Rada sponzorov
·         Trénerská rada
·         Iné komisie vytvorené k činnosti HK
2.      Predstavenstvo HK podľa podmienok a potreby po predchádzajúcom schválení Valným zhromaždením HK Iskra zriaďuje výkonný aparát. Vnútorné vzťahy upravuje Organizačný štatút HK Iskra.
 
Článok VI.
Valné zhromaždenie delegátov HK
 
1.      Najvyšším orgánom HK je Valné zhromaždenie delegátov. Ich počet určia zástupcovia základných zložiek po dohode s Predstavenstvom.
2.      Valné zhromaždenie sa schádza každoročne a zvoláva ho Predstavenstvo HK.
3.      Valné zhromaždenie prejednáva základné otázky činnosti HK, najmä:
·         Uznáša sa o vzniku, názve a symbolike klubu ako i jeho zániku
·         Schvaľuje, mení alebo ruší stanovy klubu
·         Prejednáva správu Predstavenstva o činnosti klubu, čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
·         Schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu Dozornej rady
·         Volí Predstavenstvo v čele so Správnou radou a Dozornú radu
·         Rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z klubu v prípade, že jej činnosť je v rozpore s platnými predpismi a stanovami klubu
·         Rozhoduje o združení klubu do iných združení
·         Je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní
4.      Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegovaných zástupcov.
5.      Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané na žiadosť nadpolovičnej väčšiny individuálnych /plnoletých/ členov klubu, alebo ak o takéto zvolanie požiada 3/5 väčšina členov Predstavenstva HK.
6.      Valné zhromaždenie prebieha podľa rokovacieho poriadku a volebného poriadku, ktorý na návrh Predstavenstva schvaľujú delegáti pred začiatkom rokovania.
7.      Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať, uznášať sa a voliť len vtedy ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných zástupcov.
8.      Pre voľby do Predstavenstva a Dozornej rady, resp. pre voľbu delegátov klubu ako reprezentantov klubu platia tieto zásady:
·         Voľba je verejná
·         Volebný hlas majú len individuálni plnoletí členovia HK /čl. III., bod 2/
·         Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.
 
Článok VII.
Predstavenstvo a Správna rada klubu
 
1.      Predstavenstvo klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými rokovaniami Valného zhromaždenia HK v päťročnom období. Správna rada, ktorá je výkonným a riadiacim orgánom Predstavenstva je jeho súčasťou a tvoria ju prezident HK, riaditeľ HK, finančný manažér HK a manažér mládeže HK. Okrem členov správnej rady sa Predstavenstvo HK skladá z ďalších členov v celkovom počte najviac 11 členov, vrátane Správnej rady. Kompetencie a pôsobnosť člena Správnej rady a Predstavenstva sú konkretizované v závislosti na potrebách klubu v Organizačnom štatúte HK.
2.      Správna rada riadi a zabezpečuje činnosť HK v nasledovných oblastiach:
·         Zvoláva a zabezpečuje obsahovú a organizačnú prípravu rokovania Valného zhromaždenia
·         Zastupuje HK pri rokovaniach s inými orgánmi, spoločnosťami a organizáciami
·         Spracováva plán činnosti a rozpočet HK
·         Pravidelne hodnotí plnenie plánu a čerpanie rozpočtu HK
·         Určuje počet komisií klubu, ich zmeny, resp. zrušenie, stanovuje ich pracovnú náplň, dbá na rovnomerné zastúpenie všetkých odvetvových zložiek klubu
·         Pravidelne hodnotí priebeh majstrovských súťaží, na ktorých sa zúčastňujú družstvá klubu a prijíma potrebné opatrenia
·         Riadi a usmerňuje činnosť stanovených realizačných tímov
·         Uzatvára pracovno-právne vzťahy trénerov a ostatných zamestnancov klubu
·         Zriaďuje potrebné komisie pre činnosť HK
·         Zriaďuje hospodárske zariadenia
·         Stanovuje zásady hospodárenia v HK a k tomu spracováva potrebné smernice a vykonávacie pokyny
 
3.      Predstavenstvo HK je oprávnené rozhodovať o všetkých otázkach činnosti HK, pokiaľ tieto nie sú vo výlučnej právomoci Valného zhromaždenia HK. Tieto otázky rieši v súlade s organizačným štatútom HK.
 
Článok VIII.
Dozorná rada
 
1.      Dozorná rada je nezávislí kolektívny orgán na čele s predsedom, volí ju Valné zhromaždenie. Vykonáva kontrolu hospodárenia HK, jeho zložiek a o výsledkoch informuje Predstavenstvo, resp. Správnu radu HK s návrhom na nápravné opatrenia.
2.      Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu HK, ktoré ju zvolilo a pri jeho rokovaní mu predkladá správu o svojej činnosti.
3.      Predseda Dozornej rady má právo sa zúčastňovať na rokovaní Predstavenstva s hlasom poradným.
4.      Členovia Dozornej rady nemôžu byť členmi iného orgánu klubu, ani členmi iného klubu.
 
Článok IX.
Športovo-technická komisia
 
1.      Športovo-technická komisia HK /ďalej ŠTK/ riadi a organizuje športovú činnosť družstiev v súťažiach a tiež mimo súťažného obdobia. O zriadení ďalších komisií rozhoduje Predstavenstvo HK na návrh ŠTK.
2.      V čele ŠTK stojí určený člen Predstavenstva HK, ktorý činnosť tejto komisie riadi v súlade s rozhodnutiami Predstavenstva HK. Tieto komisie sú podriadené ŠTK.
3.      Členov ŠTK na návrh jej predsedu potvrdzuje Predstavenstvo HK na dvojročné obdobie.
 
Článok X.
Trénerská rada klubu
 
1.      Trénerská rada klubu združuje úsilie trénerov HK a koordinuje ich činnosť pri pôsobení HK s dôrazom na organizáciu výchovného, tréningového a herného procesu.
2.      V čele tejto rady je z počtu trénerov klubu určené vedenie Trénerskej rady v zložení predseda, podpredseda a sekretár TR.
3.      Trénerská rada HK za svoju činnosť zodpovedá Predstavenstvu HK prostredníctvom určeného člena Predstavenstva.
4.      Predseda TR môže byť prizývaný na rokovanie Predstavenstva HK a zúčastňuje sa ho s hlasom poradným.
 
Článok XI.
Majetok a hospodárenie
 
1.      HK má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva ho na základe zmluvných vzťahov a HK je povinný sa o toto vlastníctvo starať, chrániť ho a zveľaďovať.
2.      Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s nimi podľa zásad stanovených Smernicou pre hospodárenie v HK.
3.      Zdrojom majetku HK sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárenia a iných povolených podnikateľských činností, dary, iné príspevky, dotácie a iné príjmy.
 
Článok XII.
Právne postavenie a spôsob konania v mene klubu
 
1.      HK má právnu subjektivitu. V mene HK konajú prezident HK, riaditeľ HK a finančný manažér HK, ktorí sú oprávnení konať v mene hokejového klubu vždy dvaja spoločne.
2.      K vydaniu oznámení akéhokoľvek druhu je oprávnené v rámci svojej kompetencie Predstavenstvo HK prostredníctvom stanovených funkcionárov Správnej rady.
3.      K podpísaniu dokumentov, písomností a listín za HK je oprávnený prezident HK, riaditeľ HK a finančný manažér HK vždy dvaja spoločne.
 
Článok XIV.
Záverečné ustanovenie
 
1.      Výklad stanov a ďalších vnútorných predpisov prislúcha Predstavenstvu HK.
2.      Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením HK dňa 17.05.2011.
3.      Schválením týchto stanov strácajú platnosť stanovy registrované v minulom období.
4.      Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK, SZĽH vydanými po dohode s asociáciami SR.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky